Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kal kapcsolatos irányelv értelmében.

Facebook játékszabályzat

I. Nyilatkozat

A Szervező kijelenti, hogy a játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook, hanem kizárólag a Szervező részére történik.

A Szervező kijelenti továbbá, hogy a promóció nem terjed ki személyes idővonalakra és kapcsolatokra, a játékban való részvételnek nem feltétele a megosztás és/vagy kedvelés.

II. A játékban való részvétel feltételei

A játékban való részvétel feltétele a játékot meghirdető Facebook-bejegyzés leírásban megjelöltek szerint értendő, és a játékosok kötelesek elfogadni a játék jelen szabályzatba foglalt feltételeit is.

A játékosok a játékban történő részvétellel a jelen játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul megismerik, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik.

A játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt. Egy játékos csak egy alkalommal vehet részt a játékban.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot, akár annak időtartama alatt is, egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a játékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá ha valamely játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://www.facebook.com/bibebox oldalon.

A Szervező kizár minden, a játék használatából eredő, közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítási igényt.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a hozzászólások során megadott adatok hiányosságáért/ hibájáért ill. valódiságáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából erednek.

III. A Játék menete

A játékban, valamint a sorsoláson történő részvétel érdekében a játékosnak a nyereményjátékot meghirdető bejegyzésben leírtak szerint kell cselekednie. Az ezt teljesítő Játékosok közül sorsolás útján kerülnek kiválasztásra a nyertes vagy nyertesek.

IV. A Játék időtartama és a nyeremények

Mindenkor a nyereményjátékot meghirdető Facebook-bejegyzésben leírtak szerinti időtartam vehető alapul, és ez alapján kerül kisorsolásra a nyertes vagy nyertesek személye, valamint itt kerül közzétételre a nyeremény is.

A nyeremény bruttó értékét mindenkor a Facebook nyereményjátékot meghirdető bejegyzésben tesszük közzé.

A Szervező nem járul hozzá az utalványok továbbértékesítéséhez, valamint azok pénzre váltásához.

V. A Nyertesek kiválasztása/kisorsolása

A nyeremény nyertese vagy nyertesei a játék időtartama alatt szabályszerűen résztvevő Játékosok közül, elektronikus sorsoló program igénybevételével kerülnek kisorsolásra a Szervező székhelyén. A sorsolás nem nyilvános. A sorsoláson a nyereményhez 2 tartalék nyertest sorsolunk ki. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes nem érhető el vagy nem kézbesíthető számára a nyeremény.

VI. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyertes értesítése a Facebook profiljához tartozó üzenetküldési lehetőségen keresztül történik, a Szervező által.

A megadott postai cím (lakcím) helyessége, valamint a Facebook profiljához tartozó üzenetküldési rendszerére érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele a játékos felelőssége.

A nyereményeket postai vagy elektronikus úton juttatja el a Szervező a nyertesekhez, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a sorsolást követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés illetve késedelmes válasz miatti kiesés okán át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelez vissza, akkor a nyereményt a Szervező automatikusan átruházza az első pótnyertesre.

VII. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Szervező az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a játékos részére, valamint, ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervező a játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni.

Amennyiben a játékos a Szervezőnek a kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, abban az esetben, annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu/
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

VIII. Egyéb rendelkezések

A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy az esetleges jogsértések elkerülése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében megtegye a szükséges lépéseket.

A nyereményjáték, melynek részletes szabályait a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat tartalmazza, független a Facebooktól, a Facebook a promóciót semmilyen formában nem támogatja.

Fenntartjuk a jogot a játékszabályzat, a nyeremények és a játék érvényességi idejének megváltoztatására, akár a játék ideje alatt is.

 

SZERVEZŐ: TRITON-KER KFT. (www.bibebox.hu)

SZÉKHELY: 2461 Tárnok, Rákóczi út 141.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-211883

ADÓSZÁM: 24064648-2-13

Az oldal tetejére